AVÍS LEGAL

RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I OFERTES COMERCIALS

OPTIQUES TEIXIDO, és la marca comercial de FAMITEX INVERSIONS, SL, amb CIF B43556091, inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona,  qui actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la  present Web.

Per tant, la activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de bens i/o serveis, és responsabilitat de la societat esmentada, propietària d’aquest domini i que opera amb la marca OPTIQUES TEIXIDO, atenent per a qüestions comercials i administratives a la següent direcció:

Raval de Jesús, 35  43201 REUS (Tarragona).

 

CONCEPTE DE USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició de Usuaris i implica la acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per OPTIQUES TEIXIDO en em mateix moment en que l’Usuari accedeix a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegit atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que en que proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

 

INFORMACIÓ  SOBRE ELS  LINKS

OPTIQUES TEIXIDO no es fa responsable de les Webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzar per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari i OPTIQUES TEIXIDO no recomana ni garantitza cap informació recollida a través d’un vincle aliè a la Web de OPTIQUES TEIXIDO ni es responsabilitat de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés o de l’intent d’utilitzar o fer un mal ús d’un vincle, tant al connectar a la Web de OPTIQUES TEIXIDO com al accedir a la informació d’altres webs des de la Web de  OPTIQUES TEIXIDO. 

INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS DE COOKIES

En aquesta Web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. 

Les cookies son petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’Usuari i que permeten obtenir la següent informació:

             * Data i hora de la última vegada que l’Usuari va visitar la Web.

             * Disseny de contingut que l’Usuari va escollir en la seva primera visita a la Web.

             * Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides. 

 

RENUNCIA  LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica, s’incorporen canvis a la informació continguda. OPTIQUES TEIXIDO pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.  

OPTIQUES TEIXIDO ha obtingut la informació i els materials inclosos en la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’ha pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garantitza que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa en quan a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altre de venda de productes segons el previst en el present Avís Legal i la resta de textos legals de la present Web. 

 

INFORMACIÓ  SOBRE LA EXEMPCIÓ DE  TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA ERRADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

OPTIQUES TEIXIDO declina qualsevol responsabilitat en cas de que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa.  Així mateix, OPTIQUES TEIXIDO no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluït elèctric o qualsevol altre tipus. OPTIQUES TEIXIDO no declara ni garantitza que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sens perjudici de que OPTIQUES TEIXIDO realitza els màxims esforços per tal d’evitar aquests tipus d’incidents. En as de que l’Usuari prengui determinades decisions o realitzi accions en base a la informació incloses en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda per altres fonts. 

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per OPTIQUES TEIXIDO així com els continguts incloses en la xarxa a través de la seva pàgina Web, constitueix una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. 

Queda prohibit qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posta a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a la pàgina Web com als seus continguts i informació, sense el exprés i previ consentiment i per escrit de OPTIQUES TEIXIDO.

En conseqüència, tots els continguts que es mostrin en les diferents webssites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible de utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de OPTIQUES TEIXIDO o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents websites.  

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el software necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueix així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resulten aplicables. L’incompliment del senyalat, implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de la pàgina Web sense permís previ i per escrit de OPTIQUES TEIXIDO.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posta a disposició des de bases de dades diferents de per pertanyents a la autoritzades per OPTIQUES TEIXIDO, així com la seva traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, vincles, i demés expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, tenint en compte que aquests actes estan sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge. 

OPTIQUES TEIXIDO és lliure  de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis en aquesta oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.  

OPTIQUES TEIXIDO en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web es puguin incloure a la xarxa continguts u opinions, considerades com a racistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries que, de qualsevol mode, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a la pàgina Web de OPTIQUES TEIXIDO, al seu deparament de suggerències, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electronic, menys en els casos que expressin de manera certa el contrari, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen a OPTIQUES TEIXIDO per la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur de ordinadors), digitalització, posta a disposició des de bases de dades pertanyents a OPTIQUES TEIXIDO, traducció, adaptació o qualsevols altre transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment. 

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de OPTIQUES TEIXIDO.

D’acord amb els senyalat en el paràgraf anterior, OPTIQUES TEIXIDO queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de la pàgina Web, sense que per això pugui entendres que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris puguin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals un tercer pot beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de la pàgina Web, o de l’esforç dut a terme per OPTIQUES TEIXIDO pel seu funcionament.

En cas concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a la pàgina Web de OPTIQUES TEIXIDO sense el consentiment previ, exprés i per escrit de OPTIQUES TEIXIDO. Qualsevol transgressió del previst en aquest punt, serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de OPTIQUES TEIXIDO sobre la pàgina Web i tots els continguts de les mateixes.  

OPTIQUES TEIXIDO no assumirà responsabilitat alguna enfront conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als que es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des del website de OPTIQUES TEIXIDO.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

OPTIQUES TEIXIDO, és la marca comercial de FAMITEX INVERSIONS, SL, amb CIF B43556091 inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona. En relació amb això, OPTIQUES TEIXIDO, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la  present Web. OPTIQUES TEIXIDO  informa als Usuaris que acompleix amb la vigent normativa de protecció de dades, amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol, i que les dades facilitades en qualsevol dels formularis habilitats al interior d’aquesta Web podran ser cedides a les empreses del Grup (LAMURFI XXI, SL i CENTRE OPTIC TEIXIDO, SA), ambdues dedicades a la prestació de serveis d’òptics i audiologia, per al enviament de noticies, informació promocional sobre productes i/o serveis, etc.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de bens i/o serveis és responsabilitat de l’empresa esmentada anteriorment, propietària d’aquest  domini i que opera amb la marca www.opticateixido.com, per la prestació de serveis d’òptica i audiología.

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, OPTIQUES TEIXIDO només recull les dades estrictament encasaries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i demés prestacions, gestions  i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits por l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que OPTIQUES TEIXIDO es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en que s’accedeixi al website, així como a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, OPTIQUES TEIXIDO anunciarà en aquesta pàgina Web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica. 

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades que puguin proporcionar-se mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran caràcter confidencial pel personal de OPTIQUES TEIXIDO que gestioni aquesta informació, podent ser cedides a les empreses del Grup (LAMURFI XXI, SL i CENTRE OPTIC TEIXIDO, SA), ambdues dedicades a la prestació de serveis d’òptics i audiologia, per al enviament de noticies, informació promocional sobre productes i/o serveis, etc.

INFORMACIÓ  SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE FACILITAR LES DADES Y CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S’informa als Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes que puguin plantejar-se en els formularis de recollida de dades que s’habilitin en la present website tenen caràcter voluntari, si be la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferent websites, relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats per OPTIQUES TEIXIDO i/o pel  titular de la Web, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular FAMITEX INVERSIONS, SL, podent-se exercir els drets pertinents segons  la clàusula següent, autoritzant la possible cessió de les dades a les empreses del Grup (LAMURFI XXI, SL i CENTRE OPTIC TEIXIDO, SA), ambdues dedicades a la prestació de serveis d’òptics i audiologia, per al enviament de noticies, informació promocional sobre productes i/o serveis, etc.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercir-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigit a la següent direcció

A L’ATENCIÓ DEL  RESPONSABLE DE SEGURETAT.

Raval de Jesús, 35  43201 Reus (Tarragona).

 

Tanmateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-lo per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a OPTIQUES TEIXIDO a la direcció indicada.

 

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES  QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), como són el nom, cognom i l’e-mail. Aquesta informació és rebuda per OPTIQUES TEIXIDO i no seran cedides venudes, cedides o arrendades a altres empreses externes vinculades a la prestació de serveis d’òptica i audiología.

OPTIQUES TEIXIDO és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creades per a OPTIQUES TEIXIDO amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de la organització, així com la realització d’activitats diverses. 

AMB QUINA FINALITAT

Tanmateix, l’informem que la informació de la base de dades podrà ser utilitzada per la identificació dels Usuaris i per la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas de que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

En aquest cas, es sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment per tal de que OPTIQUES TEIXIDO pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa i a altres temes relacionats.

 

COMPROMÍS DE L’USUARI PER A QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

La introducció de les seves dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús, avís legal de les mateixes i que es compromet al seu total compliment durant la navegació i participació en la Web www.opticateixido.com.   

 

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES AMB CONSENTIMENT DE L’USUARI.

Tanmateix, i  excepte que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, como és el cas d’informació sobre reserves i serveis hostalers, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer Aliè a OPTIQUES TEIXIDO tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos OPTIQUES TEIXIDO col·laborarà per tal de que els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

OPTIQUES TEIXIDO  no vendrà, llogarà o cedirà les dades personals dels usuaris d’aquesta Web, a empreses externes a OPTIQUES TEIXIDO, no indicades anteriorment de forma expressa, vinculades al sector de prestació de serveis d’òptica i audiología, .

OPTIQUES TEIXIDO, no vendrà, llogarà o cedirà els mails dels seus usuaris a altres empreses externes a OPTIQUES TEIXIDO, indicades anteriorment de forma expressa,  vinculades al sector de la prestació de serveis d’òptica i audiología, segons el exposat en els formularis informatius de captació de dades de caràcter personal.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

En els casos que l’Usuari reveli les seves dades a través dels formularis de contacte de OPTIQUES TEIXIDO, aquest en qualsevol moment podrà donar-se de baixa enviant un mail a info@opticateixido.com

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés al website como l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables de dit accés i del correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i fins pels quals estan concebudes. OPTIQUES TEIXIDO no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és FAMITEX INVERSIONS, SL amb domicili al Raval de Jesús, 35  43201 Reus (Tarragona) i amb la gestió del domini d’Internet www.opticateixido.com, atenent a comunicaciones dels usuaris i/o interessats a través del mail info@opticateixido.com

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de bens i/o serveis és responsabilitat de la empresa esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini, que opera amb la marca OPTIQUES TEIXIDO.

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS DE ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

FAMITEX INVERSIONS, SL només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines Web de la qual sigui titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altre pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, for de la present Web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

FAMITEX INVERSIONS, SL, col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal. FAMITEX INVERSIONS, SL es compromet a controlar els continguts que s’exposin  en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte d’elles.

FAMITEX INVERSIONS, SL recomana, seguint les instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per la utilització de xarxes socials o navegació en entorns web, la execució de les següents accions (en el cas que algun dia es disposi al ús):

- Es recomana a tots els usuaris recórrer al ús de pseudònims o nicks personals amb els que operar a través d’Internet, permetent-los disposar d’una autèntica “identitat digital” que no posi en entredit la seguretat de la seva vida personal i professional.

- Es recomana als usuaris tenir especial compte a la hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, donat que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.

- Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre de usuari com posteriorment les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els entorns web.

- Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil del usuari a la xarxa social, de tal forma que aquest no sigui completament públic sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com “amics”o “contactes directes”prèviament per l’Usuari.

- Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que es manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rebi i investigant sempre que fos possible i necessari qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.

- Es recomana no publicar en el perfil d’usuari informació de contacte físic que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que acostuma a freqüentar.

- Als usuaris de eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte la publicació d’informació relativa als llocs on es troba en tot moment.

- Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. Es cas contrari, l’Usuari estarà cometent un il·lícit civil protegit per part dels tribunals nacionals.

- Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms de usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les que sigui membre.

- Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb utilització de majúscules i minúscules.

- Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de software antivirus instal·lat i degudament actualitzat.

- Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s’ha de subministrar les dades a desconeguts.

- S’ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina Web. En ella s’explica qui son els titulars de la mateixa i la finalitat per la qual es sol·liciten les dades.

 

CLÀUSULA INFORMATIVA SOL·LICITUT SUSCRIPCIÓ ENVIAMENT DE LA NEWSLETTER

Les dades facilitades per Vostè seran incorporades en un fitxer i tractades amb la finalitat de poder atendre la seva sol·licitud de suscripció a l’enviament periòdic de la nostra Newsletter. FAMITEX INVERSIONS, SL, SL, actua com a Responsable del Fitxer, amb domicili al Raval de Jesús, 35 43201 Reus (Tarragona), podent accedir, rectificar, cancelar i oposar-se al tractament d’aquestes dades, de forma escrita a la direcció abans esmentada o via mail a info@opticateixido.com, adjuntant en ambdòs casos fotocopia del seu DNI. 


Feedback